(1)
Tojimatovna , K. M. . BASKETBOLCHILARNING INTEGRAL TAYYORGARLIGI. MP 2024, 47, 1-3.